Reklamacje i Zwroty


Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, masz prawo złożyć REKLAMACJĘ, w której określisz swoje wymagania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu opisanego na karcie produktu (tj. do stanu zgodności z umową).


W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu (a zatem co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) przysługuje Ci ponadto PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).


To do Ciebie - jako Konsumenta należy wybór podstawy złożenia reklamacji.


Rękojmia (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia przez Ciebie roszczeń od sprzedawcy)


Z tytułu rękojmi sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru.

O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:

 • nie ma właściwości, które powinna mieć;
 • nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama;
 • nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;
 • jest niekompletna;
 • jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.

Wada prawna polega na tym, że sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz osoby trzeciej.


W ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsument możesz żądać:
 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

 • nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;
 • kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona.

Aby zgłoszona przez Ciebie reklamacja została rozpatrzona powinieneś przesłać ją na adres pocztowy:

LP Serwis Sp. Z o.o.
Małuszyn 3
55-100 Trzebnica
z dopiskiem "reklamacja"
lub "zwrot"

bądź na adres e-mail: sklep@lpserwis.pl (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).


W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy podać następujące informacje:

 • numer zamówienia lub skan dowodu zakupu lub wykazać w inny sposób, że doszło do zakupu;
 • opis wady;
 • zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone;
 • w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).

Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.

Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

W przypadku kiedy reklamacja dotyczy tylko części produktów, prosimy o dołączenie kopii rachunku lub paragonu wraz z protokołem reklamacji.

W sytuacji kiedy wartość reklamowanego towaru jest mniejsza od 10 złotych (np. uchwyt), prosimy o kontakt z Działem Reklamacji, który pomoże w szybkim załatwieniu tego typu reklamacji.

Gwarancja (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu)

Niektóre towary oferowane przez sklep lpserwis.pl są objęte GWARANCJĄ PRODUCENTA. Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej treść. To gwarant decyduje zatem o tym, czy gwarancja zostanie udzielona oraz jakim zakresem odpowiedzialności zostaną objęte produkty. Gwarantem nie musi być sprzedawca – może być nim producent lub dystrybutor.

O istnieniu gwarancji będziesz poinformowany najpóźniej w momencie wydania towaru.

Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi).

 

WAŻNE

 • zachowaj dowód zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalne opakowanie do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu;
 • zapoznaj się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta;
 • w przypadku wykrycia wady w produkcie kupionym w naszym sklepie i objętym gwarancjąskontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej. Jeżeli masz kłopoty ze znalezieniem adresów punktów serwisowych, prosimy o kontakt z Działem Reklamacji
 • (tel. 71 387 27 41 lub sklep@lpserwis.pl)

Obowiązek dostarczenia przedmiotu reklamacji Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona, sprzedawca musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz podania przyczyn jej powstania. W związku z tym Ty – jako konsument masz obowiązek dostarczyć zakupiony towar do sprzedawcy. Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uwzględniona zwrócimy Ci koszt dostarczenia rzeczy.

Zwrot (jeżeli zakupiony artykuł nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić bez podania przyczyny)

Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie lpserwis.pl produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.